HU | RO | EN
november 21, 2017, kedd
Ma Olivér napja van
november 21, 2017, kedd
Ma Olivér napja van
1 EUR = 4.6469 RON | 1 USD = 3.9414 RON | 100 HUF = 1.4871 RON
1 EUR = 4.6469 RON | 1 USD = 3.9414 RON | 100 HUF = 1.4871 RON

Képgaléria


Eseménynaptár

ANUNȚ

november 08, 2017

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit.a din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Siculeni, jud.Harghita organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de casier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, la Compartimentul Taxe și Impozite locale.
Concursul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor în data de 06 decembrie 2017, ora 09.00 și proba interviu în data de 08 decembrie 2017, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Siculeni, str.Principală nr.106, jud.Harghita.
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării, la sediul primăriei, respectiv până la data de 22.11.2017. 
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
Condiții generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice pentru ocuparea postului: 
a) Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
b) Cunoștințe de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, Internet, Outlook): nivel de bază; 
c) Vechime în muncă: min.5 ani 
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a. Cerere de înscriere la concurs; 
b. Copia actului de identitate; 
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice; 
d. Copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz , o adeverință care să ateste vechimea în muncă; 
e. Cazierul judiciar; 
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către alte unități sanitare abilitate. Adeverința de sănătate trebuie conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
g. Curriculum vitae. 
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Siculeni și la secretarul comisiei de concurs Olti Krisztina, la nr. de telefon : 0266.379107.
BIBLIOGRAFIE 
1.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX-Impozite și taxe locale 
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice 
4.Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

Primar
           Csibi József
Eseménynaptár

Időjárás

0.49 ℃

Mozaik - Madéfalva község lapja

Videógaléria


Facebook