HU | RO | EN
július 21, 2018, szombat
Ma Dániel, Daniella napja van
július 21, 2018, szombat
Ma Dániel, Daniella napja van
1 EUR = 4.6562 RON | 1 USD = 3.9954 RON | 100 HUF = 1.4298 RON
1 EUR = 4.6562 RON | 1 USD = 3.9954 RON | 100 HUF = 1.4298 RON

Képgaléria


Eseménynaptár

ANUNȚ CONCURSURI

január 23, 2018

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit.a din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Siculeni, jud.Harghita organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:
- Șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență - post contractual de conducere
- Consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, la Compartimentul Achiziții Publice și Dezvoltare Rurală.
Concursul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor în data de 14 martie 2018, ora 09.00 și proba interviu în data de 16 martie 2018, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Siculeni, str.Principală nr.106, jud.Harghita.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării, la sediul primăriei, respectiv până la data de 05.02.2018. 
În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
Condiții generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor: 
Sef serviciu SVSU (Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență)
a) Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
b) Cunoștințe de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, Internet, Outlook): nivel de bază; 
c) Vechime în muncă: min.5 ani 
Consilier
a) Studii universitare profil economic absolvite cu diplomă de licență; 
b) Cunoștințe de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, Internet, Outlook): nivel de bază; 
c) Vechime în specialitate: min.3 ani 
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a. Cerere de înscriere la concurs; 
b. Copia actului de identitate; 
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice; 
d. Copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz , o adeverință care să ateste vechimea în muncă; 
e. Cazierul judiciar; 
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către alte unități sanitare abilitate. Adeverința de sănătate trebuie conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; 
g. Curriculum vitae. 
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Siculeni și la secretarul comisiei de concurs Olti Krisztina, la nr. de telefon : 0266.379107.
BIBLIOGRAFIE 
Funcția contractuală Sef SVSU 
– Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de urgență pentru situații de urgență, aprobată cu modificările și completările  prin Legea nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanța nr. 25/2004;
- O.M.A.I. nr. 718/30.06.2005, modificat și completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
- Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată în 2008;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere a protecției civile, în funcție de tipurile de risc specifice;

Funcția contractuală consilier
          -Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
         - Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
          - HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Primar
Csibi József
Eseménynaptár

Időjárás

16.82 ℃

Mozaik - Madéfalva község lapja

Videógaléria


Facebook